Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasını içeren öneri, TBMM Umumi Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulmasını içeren yasa teklifinin önceki bölümünde düz kayran 5 bap akseptans edildi.

Genel Kurulda akseptans edilen maddelere göre, Türk Kazı Bilimi ve Kültürel Bırakıt Vakfı Kanunu Teklifi ile Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgilendiren alanlarda ilmî çalışmalar beğenmek, bu alanlarda kütüphane ve müzeler yapmak, kültürel bırakıt üstüne iş birlikleri gerçekleştirmek, ensiz dışında arkeolojik hafriyat, araştırma ve tetkikat yapmak üzere merkezi Ankara’da bulunan Türk Arkeoloji ve Kültürel Bırakıt Vakfı kurulacak.

Vakıf, amaçları kapsamında öncelikle Türk ve İslam arkeolojisi ile kültürel mirası girmek amacıyla antropoloji, konferans tarihi, ruz, yazıt bilimi, nümismatik kadar tüm ilgili alanlarda Türkiye, Avrupa, Orta Şark, Balkanlar, Akdeniz, Veli, Karadeniz, Kafkasya, Ilımlı Asya, Cenup Asya ve dünyanın diğer bölgelerinde tarihi çağlayan süresince var olan kültürlerin ve sanatların, Türk malumat insanları ve öğrenciler eliyle her yönüyle çalışılmasını heveslendirme edecek ve bu alanlarda yapılan bilimsel araştırı ve çalışmaları destekleyecek.

Kredi, faaliyetlerini yegâne başına gerçekleştirebileceği kadar kültürel mirasın korunması, yönetimi ve geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, temel ve tüzel eşhas ile işbirliği yapabilecek.

Finans, amme kurum ve kuruluşlarına, hususi kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek, millî ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.

Vakfın faaliyetlerinden Türk Kazı Bilimi ve Kültürel Bırakıt Vakfı Umumi Heyet eliyle belirlenenler, mangiz bünyesinde oluşturulan ve merkezi Gaziantep’te bulunan Türk Kazı Bilimi ve Kültürel Bırakıt Enstitüsü eliyle yürütülecek.

Vakfın organları

Vakfın organları; mütevelli heyeti, umumi heyet ve denetim kurulu ile konuşma organı olan bilim kurulundan oluşacak.

Mütevelli heyeti, vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Umumi Müdürlüğünün vabeste olduğu Icra Vekili Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğünün kapalı olduğu Icra Vekili Yardımcısı, Türk Gündüz Kurumu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Reisi ile Firez Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, mütevelli heyetinin bittabi üyeleri olacak.

Mütevelli heyeti başkanı, Ekin ve Turizm Bakanı olacak ve bakanın katılmadığı toplantılara Ekin Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sadık olduğu Nazır Yardımcısı başkanlık edecek.

Vakfın yürütme organı olan umumi heyet, Türk Arkeoloji ve Kültürel Bırakıt Vakfı’nı piyes yetkisini taşıyan olacak ve 7 üyeden oluşacak.

Vukuf yerleşmiş, vakfın enformasyon organı olacak. Marifet oturmuş üyeleri, kazı bilimi ve kültürel bırakıt alanında ve ilişkili farklı bilim alanlarında seçkinleşme fail, vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Türk ve yabancı selen insanları arasından yönetim kurulunca 5 yıllığına seçilecek. En aşkın 50 kişiden oluşacak malumat kurulunda yabancı üyelerin sayısı mecmu organ sayısının beşte birinden çok olamayacak.

Mangiz tarafından mikro dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde, hafriyat süresiyle tutkun girmek üzere mütevelli heyeti kararı ile geçici temsilcilikler açılabilecek.

Personel istihdamı

Kamu hava ve kuruluşları, yükseköğretim kurumlarında vakfın canlılık alanlarıyla ilişkin konularda istihdam edilen kerem memurları ile öğretim elemanlarından muktezi nitelikleri taşıyanlar, vakfın talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere vakıfta arızi görevlendirilebilecek. Bu müddet, benzeri usulle beherglas personel amacıyla birer yıl olmak için bildirme çok 3 yıl uzatılabilecek. Bu suretle arızi görevlendirilenler, görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından maaşlı izinli sayılacak.

Türk Kazı Bilimi ve Miras Vakfı, alım ve kuruluşlardan, özellikle belli tıpkı eksperlik, bilgelik ve birikim müstelzim gelişim ve hizmetler amacıyla oluşturulan komisyon ve ayrımsız düzentileme gruplarına dahil olmak için, kurumlarındaki birincil görevleri uhdelerinde ara vermek gibi personel görevlendirilmesini istek edebilecek.

Finans, hisse senedi mevzuatı kapsamında personel istihdam edebilecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akaret, teklifin 5. maddesinin kabul edilmesinin arkası sıra birleşime vuzuh verdi. Aranın arkası sıra komisyonun yerini almaması üzerine Akaret, birleşimi erte saat 14.00’te katlanmak için kapattı.

Share: